UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU a UBYTOVNY BAKOV

 1. Ubytovací řád PENZIONU a UBYTOVNY BAKOV platí pro všechny ubytované hosty na základě dohody mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem, tj. Pavlem Pickem. Ubytovaný host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem, při nástupu do ubytovacího zařízení, který je k dispozici na každém pokoji, ve společných prostorech ubytovacího zařízení a na webové adrese: www.ubytovanibakov.cz
 1. Ubytovaní hosté mají nárok na reklamování služeb spojených s ubytováním u ubytovatele Pavla Picka nebo jím pověřeného zástupce Ivy Pickové.
 1. Za ubytování je ubytovaný host povinen zaplatit v hotovosti v souladu s platným ceníkem v den nástupu do ubytovacího zařízení.
 1. Ubytovaný host je povinen vyklidit a opustit pokoj do 10 hodin ukončeného dne pobytu včetně a odevzdat klíče od pokoje a ubytovacího zařízení ubytovateli. V případě, že ubytovaný host ubytovací prostor neuvolní, bude mu ubytovatel účtovat cenu dalšího jednodenního ubytování.
 1. Ubytovaný host nesmí přenechávat klíče od pokoje osobám tam nebydlícím nebo poskytovat jim přístřeší. Kdo poruší tuto zásadu, bude zbaven práva bydlet v tomto ubytovacím zařízení. Odpovídá i za škody způsobené těmito osobami.
 1. Povinností ubytovaného hosta je šetřit zařízení a vybavení pokoje, hospodárně používat vodu a el. energii. Ubytovaný host nesmí přemísťovat a vynášet jakýkoliv nábytek a zařízení. Pokud dojde k poškození majetku ubytovatele vinou ubytovaného hosta, ten uhradí škodu v plné výši. V případě ztráty movité věci, které je součástí vybavení pokoje, bere ubytovaný host na vědomí, že tuto věc rovněž uhradí v plném rozsahu (přihlédnuto bude k opotřebení věci).
 1. Ubytovaný host nesmí na pokoji a v prostorách celé ubytovny používat vlastní vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy a jiná topná tělesa či jiný zdroj tepla.
 1. Společné ubytování vyžaduje od každého jednotlivce podřídit se zájmu celku a dodržovat tyto zásady:
 • Zákaz kouření na pokojích a chodbách pod pokutou 1.000,-Kč! Povoleno pouze v místech tomu určených.
 • Dodržovat ustanovení ubytovacího řádu.
 • Chovat se tak, aby nenarušoval klid ostatních, rozhlasové přijímače, magnetofony, audio a video přehrávače, televize a ostatní zvuková zařízení používat s nutnou ohleduplností ke spolubydlícím
 • Dodržovat dobu nočního klidu od 22.00 do 6.00 hod.
 • Udržovat pokoj v čistotě a umožnit provádění úklidu. V případě znečistění lůžka a povlečení, bude účtována úhrada za jejich vyčistění ve výši min. 1.000,- Kč (dle míry znečištění).
 • Udržovat pořádek na chodbách, schodištích a společenských prostorách.
 • Odpadky a smetí odkládat do příslušných nádob, neznečišťovat okolí vyhazováním odpadků z oken
 • Dodržovat hygienické zásady
 1. V případě hrubého porušení těchto zásad má ubytovatel právo dle zákonného ustanovení:
 • Udělit ubytovanému napomenutí, případně výše uvedenou pokutu.
 • Ohlásit přestupek vedoucímu útvaru, v němž je ubytovaný zaměstnán.
 • Vyloučit ubytovaného z ubytovacího zařízení.
 1. Pro cizí státní příslušníky platí okamžitá přihlašovací povinnost pasů a víz u pana Pavla Picka nebo paní Ivy Pickové.

 

V Bakově nad Jizerou, dne: 1.11.2016                   Ubytovatel: Pavel Picek