UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU a UBYTOVNY BAKOV

 1. Ubytovací řád PENZIONU a UBYTOVNY BAKOV platí pro všechny ubytované hosty na základě dohody mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem, tj. Pavlem Pickem. Ubytovaný host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem, při nástupu do ubytovacího zařízení, který je k dispozici na každém pokoji, ve společných prostorech ubytovacího zařízení a na webové adrese: www.ubytovanibakov.cz
 2. Ubytovaní hosté mají nárok na reklamování služeb spojených s ubytováním u ubytovatele Pavla Picka nebo jím pověřeného zástupce Ivy Pickové.
 3. Za ubytování je ubytovaný host povinen zaplatit v hotovosti v souladu s platným ceníkem nejpozději v den nástupu do ubytovacího zařízení. Ubytování je možné předem rezervovat, kdy rezervační poplatek činí minimálně 1.000,- Kč a v případě zrušení pobytu je nevratný. V případě zrušení již uhrazeného ubytování méně jak 72 hodin před nástupem k pobytu nebo v průběhu pobytu, bude účtováno 100% storno z celkové ceny pobytu.
 4. Ubytovaný host je povinen vyklidit a opustit pokoj do 10 hodin ukončeného dne pobytu včetně a odevzdat klíče od pokoje a ubytovacího zařízení ubytovateli. V případě, že ubytovaný host ubytovací prostor neuvolní, bude mu účtována cena dalšího jednodenního ubytování. Za ztrátu, poškození nebo nevrácení klíčů bude účtován poplatek 500,- Kč
 5. Host je povinen při odchodu z pokoje vypnout elektrospotřebiče, uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla, uzamknout dveře pokoje, při příchodu i odchodu uzavřít vchodové dveře penzionu.
 6. Ubytovaný host nesmí přenechávat klíče od pokoje osobám tam nebydlícím nebo poskytovat jim přístřeší. Kdo poruší tuto zásadu, bude zbaven práva bydlet v tomto ubytovacím zařízení. Odpovídá i za škody způsobené těmito osobami.
 7. Povinností ubytovaného hosta je šetřit zařízení a vybavení pokoje, hospodárně používat vodu a el. energie. Ubytovaný host nesmí přemísťovat a vynášet jakýkoliv nábytek a zařízení. Pokud dojde k poškození majetku ubytovatele vinou ubytovaného hosta, ten uhradí škodu v plné výši. V případě ztráty movité věci, které je součástí vybavení pokoje, bere ubytovaný host na vědomí, že tuto věc rovněž uhradí v plném rozsahu (přihlédnuto bude k opotřebení věci).
 8. Ubytovaný host nesmí na pokoji a v prostorách celé ubytovny používat vlastní vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy a jiná topná tělesa či jiný zdroj tepla a nesmí zasahovat do elektrické sítě a jiné instalace rozvodů v domě.
 9. Společné ubytování vyžaduje od každého jednotlivce podřídit se zájmu celku a dodržovat tyto zásady:
  1. A. Zákaz kouření a rozdělávání ohně na pokojích a chodbách pod pokutou 1.000,-Kč! Povoleno pouze v místech tomu určených.
  2. B. Dodržovat ustanovení ubytovacího řádu.
  3. C. Dodržovat dobu nočního klidu od 22:00 do 6:00 hod. Chovat se tak, aby nenarušoval klid ostatních hostů. Rozhlasové přijímače, magnetofony, audio a video přehrávače, televize a ostatní zvuková zařízení používat s nutnou ohleduplností ke spolubydlícím
  4. D. Každý host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejích zcizení, nebo poškození.
  5. E. Udržovat pokoj v čistotě a umožnit provádění úklidu. V případě znečistění lůžka a povlečení, bude účtována úhrada za jejich vyčistění ve výši min. 1.000,- Kč (dle míry znečištění).
  6. F. Udržovat pořádek a čistotu na chodbách, schodištích a ve společných prostorech.
  7. G. Odpadky a smetí odkládat do příslušných nádob, neznečišťovat okolí vyhazováním odpadků z oken
  8. H. Dodržovat hygienické, bezpečnostní a požární zásady a neprodleně ohlásit případné nebezpečí požáru či úrazu.
  9. I. Do ubytovacího zařízení je zákaz vstupu lidí pod vlivem omamných a psychotropních látek a lidem v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet tyto látky do prostoru ubytovacího zařízení.
  10. J. Děti mladší 10 let mají pohyb ve společných prostorech povolen pouze v doprovodu starších 18 let, která za dítě zodpovídá.
 10. V případě hrubého porušení těchto zásad má ubytovatel právo dle zákonného ustanovení:
  • A. Udělit ubytovanému napomenutí, případně výše uvedenou pokutu.
  • B. Ohlásit přestupek vedoucímu útvaru, v němž je ubytovaný zaměstnán.
  • C. Vyloučit ubytovaného z ubytovacího zařízení bez nároku na náhradu
 11. Pro cizí státní příslušníky platí okamžitá přihlašovací povinnost pasů a víz u pana Pavla Picka nebo paní Ivy Pickové.

V Bakově nad Jizerou, dne: 1.1.2019     Ubytovatel: Pavel Picek